MILLORA LA TEVA OFICINA: SO!

Saps que la diferencia entre so i soroll té un component subjectiu?

La definició tècnica de so fa referència a la resposta humana a les vibracions mecàniques a través d’un mitjà.. És aquest fet el que fa que la percepció de les persones sigui clau en la determinació de la qualitat acústica d’un espai.
S’ha de tenir en compte que discriminació entre so i soroll té un component psicològic difícil d’objectivar. Un soroll és un so que dificulta les tasques que fem o que simplement no ens és agradable.
A tu t’agrada el Regguaeton… al teu veí Philip Glass. A tu t’agrada el Regguaeton quan estàs de festa… quan vols dormir segur que no tant.

Què passa si hi ha soroll? És la solució el silenci?
Als espais de treball, el soroll produït pels mateixos ocupants i les instal·lacions disminueix l’atenció, el focus, la retenció de memòria i la productivitat. El soroll provinent de l’exterior redueix el confort dels ambients interiors.
El silenci, l’absència o poca presència de so, tampoc és una assegurança de confort. Per exemple un silenci excessiu es percep com una manca de privacitat entre converses (sensació de que poden ser escoltades), és a dir una manca de confort psicològic.

Quin és l’objectiu que hem de perseguir?
S’ha de tenir en compte que els éssers humans han desenvolupat el sentit de la oïda principalment per ser a espais exteriors, que és a on s’han passat milions d’anys els homo. Es per aquesta causa que l’ambient acústic interior ideal ha de perseguir característiques que trobem a l’espai exterior.

Des de Biohabita! us podem ajudar:
Primer analitzant l’ambient sonor interior: soroll/so de fons, temps de reverberació i intel·ligibilitat de la parla, sensació de privacitat, transmissió de so (exterior i interior), i proposta de mesures correctores.
Si es volen tenir dades objectives, també es poden realitzar mesuraments de nivell sonor, reverberació i d’intel·ligibilitat de la parla. També us podem ajudar a entrendre què és el so!

Mira aquest vídeo!

 

Photo by Sharon Waldron on Unsplash