assessorament en la REHABILITACIÓ D’UNA PATOLOGIA a Argentona

Biohabita! ha assessorat als propietaris d’un habitatge unifamiliar a Argentona, per donar solució a la problemàtica de fongs que tenien en una zona ampliada del seu habitatge

ANTECEDENTS
Als pocs mesos d’acabar l’obra d’ampliació del seu habitatge, les estances interiors ampliades presentaven taques de fongs.
L’ampliació l’havien projectat amb un sistema tradicional d’obra, complint el mínim que exigia la normativa del moment en referència a l’aïllament i control de ponts tèrmics. En l’execució de l’obra no es va garantir el compliment dels mínims marcats en projecte, de manera que es va suprimir l’aïllant de la coberta, i l’aïllant de les parets no es va col·locar continu, provocant nombrosos ponts tèrmics. Aquest fet unit al que la façana està orientada a nord, va provocar una humitat per condensació en sostres i parets durant tota la tardor, hivern i part de la primavera. Aquesta humitat continuada va ser l’inici de la contaminació microbiològica: fongs.

PROPOSTA DE SOLUCIÓ
Es proposa als propietaris aïllar mitjançant un sistema SATE l’envolupant de la zona ampliada i desinfectar els paraments interiors.

MATERIALS NATURALS
Es proposen materials que segueixin criteris de bioconstrucció i d’estalvi energètic. Per a façana i paret: suro natural, que evitarà els ponts tèrmics i millorarà l’aïllament de la façana, després es revoca amb morter de calç i com a acabat: pintura a la calç.
Per a l’interior es proposa, primer netejar i desinfecar amb alcohol de 70º i després pintar amb pintura a la calç.

Els treballs han estat executata per Alfibiocons, http://alfibiocons.com/

 

AAR-ABANS-INT-web

 

AAR-DESPRES-INT

 

AAR-ABANS-EXT-web

 

AAR-DESPRES-EXT-web

AAR-OBRA-SURO-2

 

AAR-OBRA-SURO

 

AAR-OBRA-ARREBOSSAT

ARREBOSSAT

 

AAR-OBRA-ARREBOSSAT-2