COVID19-VENTILACIÓ I CONFORT TÈRMIC A UN AULA DE L’INSTITUT BARRI BESÒS

Antecedents: en el context de lluita contra la pandèmia de la COVID-19 s’han implementat estratègies de ventilació exhaustiva de les aules que han derivat principalment en l’obertura permanent de portes i finestres.

Objectiu: analitzar si la ventilació directa cap a l’exterior de les aules compromet el confort tèrmic.

El lloc: una aula de l’Institut Barri Besòs de Barcelona durant la realització d’un taller sobre l’ús saludable i socialment responsable dels mòbils dins el Programa Impulsem de l’Ajuntament de Barcelona.

Situació de partida:

  1. aula amb ventilació constant cap a l’exterior (finestres obertes) i amb la porta interior d’accés tancada.
  2. Absència de cap tipus de sistema de climatització.
  3. Nombre d’alumnes: 15.

Metodologia:

  1. En una aula ocupada s’ha col·locat un sensor per monitoritzar la concentració de CO2 i la temperatura interior. El CO2 s’ha utilitzat com a indicador del nivell de renovació de l’aire*.
  2. S’han pres valors 3 dies diferents: 3, 19 i 24 de març de 2021.
  3. Quan la concentració de CO2 s’acosta a la que es considera indicativa de que no s’està en un ambient segur per evitar la propagació de la COVID-19 es procedeix a augmentar el rati de renovació d’aire de l’aula generant una ventilació creuada (obrint la porta interior) entre l’exterior i els passadissos interiors de l’edifici.

*Quan respirem emetem CO2, si aconseguim mantenir un nivel baix de CO2 voldrà dir que el CO2 que he manat emetent s’ha eliminat gràcies a la renovació d’aire. Guía para ventilación en aulas, Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, IDAEA-CSIC-Mesura. Novembre 2020.

Resultats: la temperatura interna de l’aula sempre ha estat per sota dels 21ºC (hivern), que són els valors que demana la normativa d’aplicació (RITE- Reglament de Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis) per a l’hivern. Per tant es considera que no s’ha aconseguit mantenir una temperatura de confort. L’alumnat ha fet front a la temperatura mantenint-se amb la roba d’abric a l’interior de l’aula.