mesurament complet d’electro-contaminació i qualitat de l’aire a una oficina a Sants-Montjuic

QUINS VALORS HEM TROBAT?

QUINS VALORS HAURIEM DE TENIR

MESURES RECOMANADES

 

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Referent als camps elèctrics alterns mesurats amb el mètode lliure de potencial tenim valors extrems: 58 V/m a un dels llocs de treball a causa d’una estructura de fusta que es carrega elèctricament.

Referent als camps magnètics alterns tenim valors dèbilment significatius: 41 nT a un dels llocs de treball.

Referent a les ones electromagnètiques tenim valors extrems: 2900 µW/m2 a l’espai a on hi ha els llocs de treball a causa de radiacions exteriors, el telèfon sense fils i el wifi.

Referent a los camps elèctrics continus tenim valors dèbils: 170 V a un dels llocs de treball a causa de l’entapissat de la cadira.

Referent als camps magnètics continus tenim valors extrems: desviament de 16 µT a un lloc de treball a causa de l’estructura metàl·lica d’una cadira.

Referent a la radioactivitat tenim valors que no mereixen cap consideració: 6% d’increment respecte al valor de fons.

Referent al gas radó tenim valors dèbils: 34 Bq/m3.

Referent a la qualitat lumínica

  • Intensitat lluminosa = 400 lux
  • Espectre cromàtic = continu
  • Pampallugueig = notable

Referent a la concentració de formaldehid tenim valors extrems: > 375 µg/m3 a causa de les coles dels materials de fusta de l’oficina.

Referent a la concentració de partícules a l’aire els valors són no significatius: menor o igual que l’aire exterior.

Referent a la humitat relativa els valors són no significatius: 57% HR.

Referent a la concentració de CO2 els valors són dèbilment significatius: 700 ppm.

Referent a la concentració de ions a l’aire els valors són no significatius: 800 ions/cm3

Referent a la concentració d’espores a l’aire els valors són dèbilment significatius: 96 colònies comptabilitzades en placa Petri.

 

QUINS VALORS HAURIEM DE TENIR

Camps elèctrics alterns: hauríem d’estar per sota de 1,5 V/m i idealment per sota de 0,3 V/m.

Camps magnètics alterns: hauríem d’estar per sota de 100 nT i idealment per sota de 20 nT.

Ones electromagnètiques: hauríem d’estar per sota de 10 µW/m2 i idealment per sota de 0,1 µW/m2.

Camps elèctrics continus: hauríem d’estar per sota de 500 V i idealment per sota de 100 V

Camps magnètics continus: hauríem d’estar per sota d’una desviació de 2 µT i idealment per sota de 1 µT.

Radioactivitat: hauríem d’estar per sota d’una desviació del valor de fons de 70% i idealment per sota de 50%.

Gas radó: hauríem d’estar per sota de 60 Bq/m3 i idealment per sota de 30 Bq/m3.

Qualitat llum artificial hauríem de tenir:

  • Intensitat lluminosa =< 500 lux
  • Espectre cromàtic = continuo
  • Pampallugueig = baix

Concentració de formaldehid: hauríem d’estar per sota de 50 µg/m3 i idealment per sota de 20 µg/m3.

Concentració de partícules: hauríem d’estar per sota de la concentració de l’aire exterior no contaminat

Humitat relativa: hauríem d’estar entre 30% y 70% de HR i idealment entre 40% y 60% de HR

Concentració de CO2: hauríem d’estar per sota de 1000 ppm i idealment per sota de 600 ppm.

Concentración de ions petits: hauríem d’estar per sobre de 200 ions/cm3 i idealment per sobre de 500 ions/cm3.

Concentració d’espores a l’aire: hauríem de tenir menys de 100 colònies comptabilitzades i idealmente menys que a l’aire exterior.

 

 

MESURES RECOMANADES

Camps elèctrics alterns: tenir una bona presa de terra i connectar-hi totes les parts que siguin susceptibles de carregar-se elèctricament.

Ones electromagnètiques: utilitzar telèfon sense fils amb mode “ECO +” y realitzar la connexió a Internet mitjançant cable.

Camps elèctrics continus: Cobrir l’entapissat sintètic de la cadira amb material que no es carregui estàticament.

Camps magnètics continus: reemplaçar la cadira per una altra sense components metàl·lics considerables.

Gas radó: Ventilar la oficina.

Qualitat llum artificial:

  • Intensitat lluminosa: afegir bombeta o reemplaçar bombeta per una altra de major potencia lluminosa.
  • Pampallugueig = reemplaçar per una altra bombeta amb menor pampallugueig.

Concentració de formaldehid: Ventilar la oficina.

Concentració de partícules: Confinar o eliminar el fibrociment e incloure un sistema de ventilació amb filtre HEPA.

Concentració de CO2: ventilar l’espai de treball.

Concentració d’espores ventilar l’espai de treball.

 

Test de formaldehid

Mesurament de concentració d’ions

Anàlisi de pampallugueig

Mesurament d’espores (dreta). Mesurament de partícules (esquerra)

Lloc de treball