mesurament de baixes freqüències a una parcel·la del Maresme per valorar opció de compra

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Referent als camps elèctrics alterns mesurats amb el mètode lliure de potencial tenim valors no significatius: 0,0 V/m a la parcel·la.

Referent als camps magnètics alterns tenim valors dèbilment significatius: 59 nT a la parcel·la.

QUINS VALORS HAURIEM DE TENIR

Camps elèctrics alterns: hauríem d’estar per sota de 1,5 V/m i idealment per sota de 0,3 V/m.

Camps magnètics alterns: hauríem d’estar per sota de 100 nT i idealment per sota de 20 nT.