mesurament de camps, ones i radiacions a un pis de l’Eixample de Barcelona

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Referent als camps elèctrics alterns mesurats amb el mètode lliure de potencial tenim valors extremadament significatius: 37 V/m a un dormitori.

Referent als camps magnètics alterns tenim valors dèbilment significatius: 56 nT a un dormitori.

Referent a les ones electromagnètiques tenim valors extremadament significatius: 1800 µW/m2 a un dormitori a causa de la presència d’antenes de telefonia mòbil de l’entorn llunyà.

Referent a los camps elèctrics continus tenim valors fortament significatius: -1300 V a un dormitori a causa d’un peluix al llit.

Referent als camps magnètics continus tenim valors extrems: desviament de 33 µT a un dormitori a causa de matalassos amb material ferromagnètic o molles i estructura metàl·lica del propi llit.

Referent a la radioactivitat tenim valors que no mereixen cap consideració: 0,43 impulsos/seg a un dormitori.

 

QUINS VALORS HAURIEM DE TENIR

Camps elèctrics alterns: hauríem d’estar per sota de 1,5 V/m i idealment per sota de 0,3 V/m.

Camps magnètics alterns: hauríem d’estar per sota de 100 nT i idealment per sota de 20 nT.

Ones electromagnètiques: hauríem d’estar per sota de 10 µW/m2 i idealment per sota de 0,1 µW/m2.

Camps elèctrics continus: hauríem d’estar per sota de 500 V i idealment per sota de 100 V

Camps magnètics continus: hauríem d’estar per sota d’una desviació de 2 µT i idealment per sota de 1 µT.

Radioactivitat: hauríem d’estar per sota d’una desviació del valor de fons de 70% i idealment per sota de 50%.

 

MESURES RECOMANADES

Camps elèctrics alterns: instal·lació de desconnectors automàtics o relés a les línies elèctriques que alimenten els dormitoris.

Camps magnètics alterns: No cal fer res.

Ones electromagnètiques: Apantallar dormitori

Camps elèctrics continus: allunyar el peluix o vestir-ho amb roba que no es carregui electrostàticament.

Camps magnètics continus: substituir els matalassos actuals per uns sense material ferromagnètic.