mesurament d’humitats per a diagnosi de causa d’infestació microbiològica a un pis al Clot (Barcelona)

MÈTODE

S’han enregistrat en continu mesuraments durant una setmana dels valors de temperatura, humitat i CO2. També s’han fet mesuraments diaris de les temperatures superficials de la cara interior de les parets de façana.

QUINS VALORS HEM TROBAT?

Referent a la humitat ambiental interior tenim valors forts: 58 – 85 % HR al dormitori principal.

Referent a la humitat superficial de la cara interior de les parets de façana tenim valors significatius: > 70%.

Referent a la humitat continguda al revestiment interior tenim valors no significatius: 0,5% a l’interior del guix.

Referent a la temperatura ambiental interior tenim valors no significatius: 23 – 26 ºC al dormitori principalment. Referent a los CO2 tenim valors extrems: 2.600 ppm al dormitori.

QUINS VALORS HAURIEM DE TENIR

Humitat ambiental interior: hauríem d’estar entre 30 i 70 % HR i idealment entre 40 i  60% HR.

Humitat superficial de la cara interior de les parets de façana: hauríem d’estar per sota de 70%.

Humitat continguda al revestiment interior: pel guix hauríem d’estar per sota de 4% i idealment per sota de 2%.

Temperatura ambiental interior: 23 – 26 ºC és una temperatura acceptable per a l’estiu.Concentració de CO2: hauríem d’estar per sota de 1.000 ppm i idealment per sota de 600 ppm.

MESURES RECOMANADES

Augmentar la ventilació

Mesurament de temperatura superficial amb pistola tèrmica