Millora de biocompatibilitat elèctrica a unes oficines a Sant Cugat

Mesurament de comprovació de camps elèctrics alterns un cop aplicades les mesures de millora recomanades a unes oficines a Sant Cugat.

 QUINS VALORS HEM TROBAT AL MESURAMENT INICIAL?
Referent als camps elèctrics alterns mesurats amb el mètode connectat al terra tenim valors forts: veure gràfica 2019.

QUINS VALORS HAURÍEM DE TENIR
Camps elèctrics alterns: hauríem d’estar per sota de 5 V/m.

MESURES RECOMANADES IMPLEMENTADES
Camps elèctrics alterns: connectar al sistema de presa de terra les estructures metàl·liques de les taules de treball i reordenar el cablejat d’alimentació elèctrica dels equips d’oficina.

COMPROVACIÓ DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ
Referent als camps elèctrics alterns mesurats amb el mètode connectat al terra tenim valors débils: veure gràfica 2021.