Totes les bombetes tenen la mateixa qualitat lumínica?

MESURAMENT COMPARATIU DE BOMBETES (sota criteris de salut)

S’ha realitzat un mesurament comparatiu de 5 bombetes diferents:

  • Incandescent
  • Halògena
  • Halògena
  • LED de filaments
  • Baix consum

S’han mesurat els següents factors de la norma SBM-2015 referents a la il·luminació artificial:

  • Camps elèctrics alterns
  • Camps magnètics alterns
  • Espectre lluminós
  • Pampallugueig

S’aprecia que la millor qualitat, a nivell d’espectre lluminós i pampallugueig, la donen les halògenes i la incandescent, però la LED de filaments s’apropa molt a les anteriors en els valors mencionats.

De l’altra banda, la bombeta de baix consum presenta els pitjors valors en tots els factors.

S’ha d’afegir que les conclusions d’aquest mesurament no son automàticament extrapolables a totes les bombetes de les famílies indicades i sobre tot les LED per ser una tecnologia que avança ràpidament i amb una gran varietat.

Article complert (en castellà):

https://baubiologers.wordpress.com/2017/02/28/luz-y-salud-ii/