La immensa majoria de les llars presenten problemes ambientals que estan relacionats amb la tecnologia quotidiana i amb els materials de construcció i decoració. Aquests problemes afecten la salut de les persones que hi viuen.

Des de Biohabita! mesurem els paràmetres físics que determinen el grau de salut que tenen els nostres habitatges i els nostres espais de treball. Els mesuraments es fan a càrrec de persones formades i seguint protocols establerts amb l’objectiu d’obtenir dades objectivables i contrastables.

Formem part de Bihho, la xarxa d’Especialistes en Mesuraments de Baubiologie per l’IEB-IBN.

Protocol SBM-2015

Factors que determinen la salut

Històricament els edificis es construïen amb materials directament trets de la natura, amb un processat mínim. En aquests darrers temps s’han introduït massivament als edificis els materials anomenats de síntesi, artificials, responsables de l’aparició de contaminants a l’aire interior dels edificis. Actualment es considera que les persones passen el 90% del temps en espais interiors, fet que provoca que les característiques dels interiors (temperatura, humitat, etc.) passin a tenir una importància cabdal.

Biohabita! proposa una estratègia de 3 estadis. Primer, una campanya de mesuraments de la qualitat de l’aire i factors que afecten l’ambient interior (temperatura, humitat); segon, la redacció d’un informe descriptiu i analític dels resultats amb una proposta de sanejament; i tercer, es dóna l’opció de la direcció d’obra dels treballs per a executar la proposta de sanejament.

Els mesuraments segueixen el protocol Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2015 de l’Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit (IBN)-Institut Espanyol de Baubiologie (IEB). Els mesuraments seran presos per un Especialista en Mesurament de Radiacions oficial de l’IBN-IEB.

Auditoria de qualitat de l’aire

Mesurament de microbiologia

En l’àmbit de la tecnologia, dues de les fonts de problemes més generalitzades són la comunicació sense fil i els camps electromagnètics provocats per l’electricitat. Ambdues situacions les podem trobar pràcticament al 100% dels nostres espais de treball. Si tenim en compte la nostra experiència en mesuraments, els valors detectats sempre han estat molt elevats i per sobre de les recomanacions de salut de l’Institut Espanyol de Baubiologie.

Biohabita! proposa una estratègia de 3 estadis. Primer, una campanya de mesuraments d’electro-contaminació; segon, la redacció d’un informe descriptiu i analític dels resultats amb una proposta de sanejament; i tercer, es dóna l’opció de la direcció d’obra dels treballs per a executar la proposta de sanejament.

Els mesuraments segueixen el protocol Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2015 de l’Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit (IBN)-Institut Espanyol de Baubiologie (IEB). Els mesuraments seran presos per un Especialista en Mesurament de Radiacions oficial de l’IBN-IEB.

Mesurament complet d’electrocontaminació

Mesurament de baixes freqüències

Mesurament d’altes freqüències

Mesurament de gas radó

Un flux de càrregues elèctriques i camps electromagnètics naturals emanen del subsòl interactuant amb els processos biològics i influint en la salut dels éssers vius que habiten el planeta. Aquests fluxos són generats pels minerals amb processos interns de desintegració radioactiva, per factors relacionats amb l’electromagnetisme de la Terra i per les continues diferències de potencial elèctric entre l’escorça terrestre i l’atmosfera ionitzada
que l’envolta. Son les anomenades radiacions naturals provinents del subsòl. Qualsevol solar o zona sobre el terreny presenta aquest tipus de radiacions. S’han d’evitar les llargues estades sobre la vertical de zones amb intensa o pertorbada radiació natural.

Biohabita! proposa una campanya de mesuraments combinats de radioactivitat i de camp magnètic continu per identificar la posició d’aquestes pertorbacions geofísiques.

Els mesuraments segueixen el protocol Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2015 de l’Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit (IBN)-Institut Espanyol de Baubiologie (IEB). Els mesuraments seran presos per un Especialista en Mesurament de Radiacions oficial de l’IBN-IEB.

Mesurament de pertorbacions geofísiques

El radó és un gas radioactiu d’origen natural que pot trobar-se en altes concentracions als espais interiors com els habitatges i els llocs de treball. És una de les principals causes de càncer de pulmó.
Alguns terrenys, en funció de la seva composició mineral, emanen gas radó que pot infiltrar-se a l’interior dels edificis i acumular-se als espais interiors. L’aigua també pot contenir radó.
Existeixen mètodes provats, duradors i costeficients per prevenir la infiltració de radó als habitatges nous i reduir la seva concentració en el cas dels habitatges existents.
Les seves concentracions en els espais interiors es poden mesurar fàcilment amb un petit detector passiu.

Biohabita! proposa una campanya de mesuraments per detectar la presència de gas radó, un informe analitzant-ne els resultats i una proposta d’accions de protecció en el cas de resultat necessaris.

Els mesuraments segueixen el protocol Standard der Baubiologischen Messtechnik SBM 2015 de l’Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit (IBN)-Institut Espanyol de Baubiologie (IEB). Els mesuraments seran presos per un Especialista en Mesurament de Radiacions oficial de l’IBN-IEB.

Mesurament de gas radó